NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 メトロイドプライム ハンターズ

NDS版的《银河战士:猎人》采用和NGC版《银河战士》采用相同的FPS类型,并且将会利用NDS无线通信功能对应四人对战,另外NDS的触摸屏也为该作提供了全新的操作方式。

NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人

游戏内容非常丰富,包括了多个单人游戏模式,以及四人无线对战模式。

游戏的类型为第一人称视角冒险射击游戏,NDS的上屏显示游戏常规画面,下屏显示雷达。本作中将会有一个内容丰富的单人游戏冒险,内容不比NGC版《银河战士》少。

游戏截图

NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图
NDS 密特罗德(银河战士)究极:猎人 游戏截图

游戏资源

0367 - Metroid Prime - Hunters (USA)

https://juse.lanzouw.com/iIAoW09bedxg

文件名: 0367 - Metroid Prime - Hunters (USA).zip
文件大小: 49211766 字节 (46.93 MB)
MD5: 6B454B665A6B00F294378029A2F00D68
SHA1: 6E713DA38E185FA46C6990FEA24376E438D5B0E3
CRC32: D826C893

0431 - Metroid Prime - Hunters (Europe) (En,Fr,De,Es,It)

https://juse.lanzouw.com/ilqNK09begzg

文件名: 0431 - Metroid Prime - Hunters (Europe) (En,Fr,De,Es,It).zip
文件大小: 49241707 字节 (46.96 MB)
MD5: ED714A1E3508EDBDB53C5A42515FB635
SHA1: 5A13B8298963FF9524D4E9BC74BFFCBDB541FCB1
CRC32: 2D3B89ED

0455 - Metroid Prime - Hunters (Japan)

https://juse.lanzouw.com/iYmam09bejqf

文件名: 0455 - Metroid Prime - Hunters (Japan).zip
文件大小: 49228814 字节 (46.95 MB)
MD5: 0C4D2B9C3F11D522ECC98C67E20A3908
SHA1: B33C48346D61DC55B530F281C0785E8708AFC884
CRC32: A7C835B7

1809 - Metroid Prime - Hunters (Korea)

https://juse.lanzouw.com/iaFWV09benng

文件名: 1809 - Metroid Prime - Hunters (Korea).zip
文件大小: 49059695 字节 (46.79 MB)
MD5: EA567E57029F5F6F3A043C292C21BE1D
SHA1: 343E4F0E428B674B24BB5166422F72A326738F44
CRC32: 860E837F

3274 - Metroid Prime - Hunters (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Rev 1)

https://juse.lanzouw.com/iVEaB09berif

文件名: 3274 - Metroid Prime - Hunters (Europe) (En,Fr,De,Es,It) (Rev 1).zip
文件大小: 49254588 字节 (46.97 MB)
MD5: 24F29B5BAC63A0ED8C0DAEA1F881E0F7
SHA1: 2EE0034C3680D4C9D0C942B6CA407BC306C888A3
CRC32: 49C829C1
发表新评论