GBA 密特罗德(银河战士):零点任务 METROID :ZERO MISSION

《银河战士 零点任务》(metroid zero mission)是老任掌机GBA上第二部《银河战士》相关作品。

GBA 密特罗德:零点任务 游戏封面

由于是系列初代的重制,所以她并不算是完全意义上的新作。但是新加入的武器(超级导弹,冰光束,离子光束,音波光束)、能力(球态冲刺.加速)、敌人和关卡,还有那100%重新制作的画面,让所有玩过原始作的老玩家都会肯定它是一部“新”的作品。

GBA 密特罗德:零点任务

关于游戏副标题的由来,可解释为:初代或萨姆斯的第一个任务。

游戏截图

GBA 密特罗德:零点任务 游戏截图
GBA 密特罗德:零点任务 游戏截图
GBA 密特罗德:零点任务 游戏截图
GBA 密特罗德:零点任务 游戏截图
GBA 密特罗德:零点任务 游戏截图

游戏资源

1370 - 银河战士2-初始任务 Metroid - Zero Mission(US)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/i4fco0981ofi

文件名: 1370 - 银河战士2-初始任务 Metroid - Zero Mission(US)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 5239308 字节 (5.00 MB)
MD5: FC52599FD930851E54078F097E7B041E
SHA1: 8A43443ECE7CC633A1DAD94CB51B5D6A3252FFDF
CRC32: 01EB4348

1452 - 银河战士2-零点任务 Metroid - Zero Mission(EU)(M5)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/iRLBl0987pni

文件名: 1452 - 银河战士2-零点任务 Metroid - Zero Mission(EU)(M5)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 5298031 字节 (5.05 MB)
MD5: E027554D12EB6353859D175F097F821C
SHA1: 2F63A561694466B92082CA8BA1B75DDED488C517
CRC32: 29DAE410

1527 - 银河战士2-零点任务 Metroid - Zero Mission(JP)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/iwiDe0987ppa

文件名: 1527 - 银河战士2-零点任务 Metroid - Zero Mission(JP)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 5248239 字节 (5.01 MB)
MD5: 35E764B64E5711DEF5293F67BAE24B30
SHA1: B1F2AFEA3C2478DCA749BB42EC5D7E6787E9BA1F
CRC32: 19E72FC9

2044 - 小神游-密特罗德-零点任务 Miteluote Lingdian Renwu(CN)(Nintendo)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/ifJaS0987pte

文件名: 2044 - 小神游-密特罗德-零点任务 Miteluote Lingdian Renwu(CN)(Nintendo)(64Mb).zip
文件大小: 5416930 字节 (5.17 MB)
MD5: 5680C2D9396F8B271262C0E615D3673B
SHA1: 10E636747F930A4375A641DD69459ACB20F76BE6
CRC32: 06EFA33D

汉化版神游之密特罗德 - 零点任务【神游】(简)(JP)(64Mb)

https://juse.lanzouw.com/ifAHF0987puf

文件名: 神游之密特罗德 - 零点任务[神游](简)(JP)(64Mb).zip
文件大小: 5416868 字节 (5.17 MB)
MD5: 284258E280456770A4F4CDEDBDA30DB3
SHA1: CA7E7A4DC427A4D5C07BE7946E542F80C5B9930D
CRC32: 05A2BF86
发表新评论