GBC 宝可梦卡牌GB ポケモンカードGB Pokémon Trading Card Game

宝可梦卡牌GB

宝可梦卡牌GB(日文︰ポケモンカードGB,英文︰Pokémon Trading Card Game)是一款发售于任天堂Game Boy Color上的,模拟真实世界的宝可梦集换式卡牌游戏的扮演游戏。

宝可梦卡牌GB的游戏主要场景为宝可梦卡牌岛,与《宝可梦》系列的世界观不同,这个世界没有宝可梦,但是存在宝可梦集换式卡牌,几乎等同于现实世界。

游戏截图

宝可梦卡牌GB游戏截图
宝可梦卡牌GB游戏截图
宝可梦卡牌GB游戏截图

游戏资源

Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Es,It) (Rev 1) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

https://juse.lanzouw.com/ivRgByqokdc

文件名: Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Es,It) (Rev 1) (SGB Enhanced) (GB Compatible).zip
文件大小: 615627 字节 (601.20 KB)
MD5: ED6BC93D205CF544A9DE7ABC8701CE93
SHA1: DD9B8D5E4622D3561527F5D6EFB9755C3702B2ED
CRC32: 92F02374

Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Es,It) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

https://juse.lanzouw.com/iGdIqyqoked

文件名: Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Es,It) (SGB Enhanced) (GB Compatible).zip
文件大小: 615602 字节 (601.17 KB)
MD5: 2BEBA74EECFB2C7E317A43C47CBA3305
SHA1: 66B55DAF9C3D69C894A4DC21033CDE331567C0E7
CRC32: 2D28B956

Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Fr,De) (Rev 1) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

https://juse.lanzouw.com/iSIutyqokfe

文件名: Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Fr,De) (Rev 1) (SGB Enhanced) (GB Compatible).zip
文件大小: 618143 字节 (603.66 KB)
MD5: DB620D3B0BBA006569EC79897A911B42
SHA1: 51B331E0A94C812D14D1A8BE81595EFA288F42B5
CRC32: 2E3AB076

Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Fr,De) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

https://juse.lanzouw.com/iZkMgyqokih

文件名: Pokemon Trading Card Game (Europe) (En,Fr,De) (SGB Enhanced) (GB Compatible).zip
文件大小: 618116 字节 (603.63 KB)
MD5: C1BCE85583CA1BACC3D0EC737313F7AC
SHA1: A02CF88349460DEBDACEE4FD6B391781C1D13147
CRC32: C938E65F

Pokemon Trading Card Game (USA, Australia) (SGB Enhanced) (GB Compatible)

https://juse.lanzouw.com/irJCRyqokji

文件名: Pokemon Trading Card Game (USA, Australia) (SGB Enhanced) (GB Compatible).zip
文件大小: 468276 字节 (457.30 KB)
MD5: EE865E9CBD3D1A0507C8208E0EB7D07A
SHA1: 05888F14A496208ADFA6DC8B7C4366CE2B1EA5E0
CRC32: E939414D
发表新评论