NDS 恶魔城 废墟的肖像/迷宫的画廊 金手指

注意!使用修改器会严重破坏游戏平衡性与游戏性!请谨慎选择使用。

HPMAX
021121AC 0FFF0FFF
MPMAX
021121B0 0FFF0FFF
经验值MAX
02112200、05F5E0FF

道具全部9个(按 Select 键)

94000130 000003FB D3000000 02111C38 D5000000 00000099 C0000000 0000002F D8000000 00000000 D1000000 00000000 D2000000 00000000

在商店卖品以外的全サブウェポン熟练度MAX

02111D0C C3E8C12C 02111D10 C7D0C7D0 02111D14 C5DCC7D0 02111D18 C5DCC3E8 12111D1C 0000C3E8 02111D28 C064C064 12111D2C 0000C1F4 02111D30 C3E8C5DC 12111D3C 0000C3E8 12111D42 0000C5DC 12111D44 0000C5DC
02111A20 00000000

乔衲森

ATK(攻击) 999
12112000 000003E7
DEF(防御) 999
12112002 000003E7
STR(力量) 999
12112004 000003E7
CON(体质) 999
12112006 000003E7
INT(智力) 999
12112008 000003E7
MND(魔法防御) 999
1211200A 000003E7
LCK(幸运) 999
1211200C 000003E7

夏洛特
ATK(攻击) 999
12112050 000003E7
DEF(防御) 999
12112052 000003E7
STR(力量) 999
12112054 000003E7
CON(体质) 999
12112056 000003E7
INT(智力) 999
12112058 000003E7
MND(魔法防御) 999
1211205A 000003E7
LCK(幸运) 999
1211205C 000003E7

如果你不想一个一个的输入,可以用这个

; DeSmuME cheats file. VERSION 2.000
Name=CASTLEVANIA2
Serial=NTR-ACBJ-JPN

; cheats list
AR 0 021121AC0FFF0FFF ;HPMAX
AR 0 021121B00FFF0FFF ;MPMAX
AR 0 0211220005F5E0FF ;经验值MAX
AR 0 94000130000003FB,D300000002111C38,D500000000000099,C00000000000002F,D800000000000000,D100000000000000,D200000000000000 ;道具全部9个(按 Select 键)
AR 0 02111D0CC3E8C12C,02111D10C7D0C7D0,02111D14C5DCC7D0,02111D18C5DCC3E8,12111D1C0000C3E8,02111D28C064C064,12111D2C0000C1F4,02111D30C3E8C5DC,12111D3C0000C3E8,12111D420000C5DC,12111D440000C5DC,02111A2000000000 ;在商店卖品以外的全サブウェポン熟练度MAX
AR 0 12112000000003E7 ;乔衲森ATK(攻击) 999
AR 0 12112004000003E7 ;乔衲森STR(力量) 999
AR 0 12112006000003E7 ;乔衲森CON(体质) 999
AR 0 12112008000003E7 ;乔衲森INT(智力) 999
AR 0 1211200A000003E7 ;乔衲森MND(魔法防御) 999
AR 0 1211200C000003E7 ;乔衲森LCK(幸运) 999
AR 0 12112050000003E7 ;夏洛特-ATK(攻击) 999
AR 0 12112052000003E7 ;夏洛特DEF(防御) 999
AR 0 12112054000003E7 ;夏洛特STR(力量) 999
AR 0 12112056000003E7 ;夏洛特CON(体质) 999
AR 0 12112058000003E7 ;夏洛特INT(智力) 999
AR 0 1211205A000003E7 ;夏洛特MND(魔法防御) 999
AR 0 1211205C000003E7 ;夏洛特LCK(幸运) 999

将此文件保存为.dct文件,放在模拟器的Cheats文件夹下即可

发表新评论